08 - Simon 演算法 (Simon's Algorithm)

NOTHING NOW OAO!!!